MR en OR

MR en OR

De medezeggenschapsraad en de ouderraad denken graag mee over de ontwikkeling van De
Ezelsbrug.

MR

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders die samen alle ouders en personeel vertegenwoordigen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht, en hierdoor de kans om invloed uit te oefenen op en adviezen te geven over zaken als het schoolplan, de schoolgids, het schoolformatieplan, het onderhoudsplan van de school, het toelatingsbeleid, overblijven, de vakantieregeling, begroting, besteding van middelen en zorg voor veiligheid en gezondheid. 

MR.jpg

Eens per twee jaar worden nieuwe MR-leden gekozen. De MR vergadert zes à zeven keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De data en agenda’s van de vergaderingen vermelden we op ISY. Het verslag van de vergaderingen wordt op ISY geplaatst en elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld waar alle adviezen en besluiten in staan die het schooljaar ervoor genomen zijn. Dit verslag wordt in de digitale nieuwsbrief op ISY gepubliceerd. 

De MR wordt namens het team vertegenwoordigd door:

  • Caroline Lumens
  • Maaike van der Locht
  • Elly Reijnders

De MR wordt namens de ouders vertegenwoordigd door:

  • Janneke Wanten
  • Ria Hanssen
  • Bianca Faessen

OR

De ouderraad (OR) is een groep ouders die meewerkt aan activiteiten voor alle kinderen van De Ezelsbrug.  De leden van de ouderraad verzorgen samen met het team allerlei activiteiten voor de kinderen op school.

Taken van de ouderraad:

  • We stimuleren en organiseren (samen met de school) activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje en de sportdag;
  • We dragen mede bij aan de verkeersveiligheid op de weg van en naar school;
  • We organiseren de schoolfotograaf.

Contact opnemen met de OR kan via or@ezelsbrug.school